معرفی مختصر از شرکت جنتوس و محصولات

این شرکت در سال ۱۳۹۳ در شهر شن زن تاسیس گردید که می توان شهر شن زن را قطب قدرتمند شرکتهای تکنولوژی مثل HUAWEI ، TENCENT و دیگر شرکتها دانست. در این ۲۰ سال که از تاسیس شرکت می گذرد...

ادامه خبر۱۳۹۹-۱۰-۱۶

معرفی مختصر از شرکت جنتوس و محصولات

این شرکت در سال ۱۳۹۳ در شهر شن زن تاسیس گردید که می توان شهر شن زن را قطب قدرتمند شرکتهای تکنولوژی مثل HUAWEI ، TENCENT و دیگر شرکتها دانست. در این ۲۰ سال که از تاسیس شرکت می گذرد...

ادامه خبر۱۳۹۹-۱۰-۱۶

معرفی مختصر از شرکت جنتوس و محصولات

این شرکت در سال ۱۳۹۳ در شهر شن زن تاسیس گردید که می توان شهر شن زن را قطب قدرتمند شرکتهای تکنولوژی مثل HUAWEI ، TENCENT و دیگر شرکتها دانست. در این ۲۰ سال که از تاسیس شرکت می گذرد...

ادامه خبر۱۳۹۹-۱۰-۱۶